Linux/s390x 软件下载

本处的软件应可用于IBM s390x上的Linux版本,只要其使用的libc版本不低于2.17。
在安装时需要设置环境变量:
WZPKG_COMPAT=1

-----------------------

    三十二位版本    六十四位版本

 • appRCadm-1.1_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 04ebe3e42ee12841acb4d085b294d8ee
  cksum: 2098368424 97339
 • appRCadm-1.1_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 05d14732347b4c8fe13b6dac80e4fb54
  cksum: 345595680 95426
 • appRCadm-1.1_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: 73edc039bbb03f94114185af0f640dc0
  cksum: 241142875 246098
 • asftp-3.3_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 36f6f597c5b8bc44f4f6ca87bf507be5
  cksum: 4225815311 393467
 • asftp-3.3_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: e5fff830e74ac2d178d987bcc6be8e12
  cksum: 2030012916 388234
 • asftp-3.3_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: 4a653421c82dd284b29632d83f67afe8
  cksum: 626749670 382623
 • assh-3.2_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: d1a98939aadb155fd5602d8be9186246
  cksum: 4098347503 400977
 • assh-3.2_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 31fdb2a645acaec43ca9a53921c2b2da
  cksum: 2407484222 391963
 • assh-3.2_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: bfdf7bfced49a28674fe7f2f24dd2a2e
  cksum: 1717868212 384681
 • CaclMgr-5.5_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 40a574772a056a92ba62aaf93255ceb5
  cksum: 7834790 853462
 • CaclMgr-5.5_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: f7288868b43fc5b850cbec47bdecaa3f
  cksum: 3530284248 843959
 • CaclMgr-5.5_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: 36531a3f169b7c21641cd0599c103750
  cksum: 2891061540 2657529
 • fcrypt-3.0_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: cbe9f588fd69afa4c27f60a898bbbb49
  cksum: 2700302483 464970
 • fcrypt-3.0_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 04f475fdc096a377ef711e7761d1e8a3
  cksum: 3857067469 459154
 • fcrypt-3.0_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: 146aab4cd6861761ca5f6c85e9b16483
  cksum: 4258107082 1051463
 • hc-1.0_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: dc1f34dc353d2013ec31547523618f40
  cksum: 997876212 178370
 • hc-1.0_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 62ec937addef768070b0a3041f9952c6
  cksum: 1642872664 176648
 • hc-1.0_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: 0093d914e07e272d88545600b9146ec2
  cksum: 3011478851 474472
 • portmon3.3_Fedora-Linux.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: efe6d043c23190599959b2684366d5ea
  cksum: 3967777445 332134
 • portmon3.3_Ubuntu-Linux.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: 773bd752f3c9a9fc3112ed1d821189b2
  cksum: 261562330 624895
 • ssh_rundirect-3.3_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 6730c3e03e8927bab6eea3a3e8d0c94b
  cksum: 3375194269 338311
 • ssh_rundirect-3.3_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 2ee66c6ebd79ac3d482422e104eb690b
  cksum: 2571534191 334734
 • ssh_rundirect-3.3_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: d0a269034dbfac7cdb139201a2516881
  cksum: 3806066788 931918
 • wzappkey2.5_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: ee85d615a59a1f0ed7c1433aca376e5d
  cksum: 1102273022 90743
 • wzappkey2.5_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 738f28aff08f92245405b052607c2917
  cksum: 3037124390 89000
 • wzappkey2.5_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: f4621271752305ef5369924a09cac1ac
  cksum: 739086226 87751
 • wzpkgadm1.3_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 5305c8bc025ca84bcf4e470b186f647b
  cksum: 3516507149 203521
 • wzpkgadm1.3_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 0d77f629d083defcbf880be9084374ec
  cksum: 650250252 198920
 • wzpkgadm1.3_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: e20db256010611a2b772eec3ec07a393
  cksum: 2820893655 198750
 • wzsg-5.3_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.sec.wzpkg  
 • md5: 927d7bc88a292651ee1aee9bfbfc1555
  cksum: 3731326248 9526641
 • wzsg-5.3_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.sec.wzpkg  
 • md5: dc7cb5a23415e6dbce4722f4e97e34a3
  cksum: 2542253080 9487622
 • wzsg-5.3_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.sec.wzpkg  
 • md5: 9a1ce68c4ce0d6ebc5b654772724ac12
  cksum: 4145587612 12657042
 • wzsgWEB5.3.tar  
 • md5: 81d59d76efe7e4994f6841a55e0062c1
  cksum: 482249719 51200
 • wzsgWEBSELinux.setup  
 • md5: c77fca957681cf11f738bea477820df5
  cksum: 1017588074 11450
 • wzshRUN-6.0_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 33d0fb99a8a97b4cf5025226d3242b17
  cksum: 1505601165 355974
 • wzshRUN-6.0_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 6dd521efeac62c2692199220943a4c56
  cksum: 3438156414 352673
 • wzshRUN-6.0_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: cd28505ea8622e99e6caaa1cf7fb9a17
  cksum: 3322702019 501591
 • wzshSDK-6.0_Fedora-Linux_FAOK.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: 30390df4aa3fceb3c8ff813d376f4065
  cksum: 2975767358 240826
 • wzshSDK-6.0_Fedora-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.24.wzpkg  
 • md5: c91b4e04a3f23edaccde1b64f839b9de
  cksum: 1431340128 235798
 • wzshSDK-6.0_Ubuntu-Linux_NOFA.s390x-m64-libc-2.27.wzpkg  
 • md5: 24c0624e7113c77807a498b38373473f
  cksum: 971117867 229644

  想要进一步确认下载软件包的完整性, 请看"软件下载"下的SHA384位检查和.