Fedora Linux/ARMv5tel 软件下载

本处的软件可用于RISCV64处理机上的Fedora 28 或更新版本.
其它RISCV64上运行的Linux发行版本, 只要它的glibc的版本不低于2.27, 应可使用这里所提供的软件包, 但需在安装时设置以下的环境变量:
WZPKG_COMPAT=1

-------------------------


    64-bit version

 • appRCadm-1.1_Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: e01b211c9bf3218020060a7eac57be48
  cksum: 3102742606 71704
 • asftp-3.3_Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: c4e99b1b64fc034abbe958dc6785c6f5
  cksum: 1405094357 284476
 • assh-3.2_Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: 3ed9e363d9622e04aa572f7d8a012488
  cksum: 2973664056 283603
 • CaclMgr-5.4_Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: 729b1f5a92e8af120c79d7b28d6b8b79
  cksum: 3706290447 750539
 • fcrypt.Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: 168783c0d49951a93f5ff396002763f6
  cksum: 1849156162 112364
 • portmon3.3_Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: 498c02035cdac3c77fb36838ade04bde
  cksum: 2272870662 138633
 • ssh_rundirect-3.3_Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: 7abe6d477c41ba1aebf892ff6099b8d1
  cksum: 3790517211 82468
 • wzappkey2.5_Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: 3244366d979558abedd17ee31a320244
  cksum: 3864388443 62541
 • wzcon-1.0_Fedora-Linux.riscv64-m64  
 • md5: 90e23a784f618e6e9e8089df5a8aafc5
  cksum: 3775189137 868832
 • wzisphpmodSRC1.1-Fedora-Linux.riscv64-m64.pkg  
 • md5: 0c9faad31a45794acaa2687a16e4468c
  cksum: 3290914111 403526
 • wzpkgadm1.3_Fedora-Linux.riscv64-m64.wzpkg  
 • md5: 2e0bb39058738a7f68713a8cc3e00c68
  cksum: 3132818357 157001
 • wzsg-5.1_Fedora-LinuxNEW.riscv64-m64.sec.wzpkg  
 • md5: f2ec04218da40085573a6a4bfeeba31d
  cksum: 979258116 17856940
 • wzsg-5.1_Fedora-LinuxOLD.riscv64-m64.sec.wzpkg  
 • md5: 9e86e32b9b8af29cf90b5a9279f67ba2
  cksum: 1099414094 17828321
 • wzsgWEB5.1e.tar  
 • md5: 6a63e3cd81aafeaaadd0823926815ad5
  cksum: 3210479798 51200
 • wzsgWEB5.1.tar  
 • md5: c4ce259c19546b0537e10f452117e707
  cksum: 3359239136 30720
 • wzshRUN-5.3_Fedora-LinuxNEW.riscv64-libc-2.27.9000-m64.wzpkg  
 • md5: 5aa4a08f1f791e7168c8142eabec8f7a
  cksum: 3947856646 335665
 • wzshSDK-5.3_Fedora-LinuxNEW.riscv64-libc-2.27.9000-m64.wzpkg  
 • md5: ebd7406cbb4980b344fe213b62f08188
  cksum: 1139252620 504650

  想要进一步确认下载软件包的完整性, 请看"软件下载"下的SHA384位检查和.